หน้าแรก » ข้อมูลทั่วไป » เกี่ยวกับโครงการ

 
 
ระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร:สับปะรด

1. หลักการและเหตุผล
         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการผลิต และการแปรรูปสับปะรด  ตามผลสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Positioning ) ตามแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2557 -2560) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้กำหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตรในการแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวเพื่อการ ส่งออก  ซึ่งจังหวัดได้มีเป้าหมายให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดสามารถผ่านการ ประเมินความพร้อมของจังหวัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ พืช: สับปะรด(GAPสับปะรด) และจำนวนโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ให้ตรงตามมาตรฐานตามความต้องการของตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออก
 
           จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT ANALYSIS)  ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่การปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ และเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตการเกษตร(สับปะรด)เพื่อการส่งออกที่สำคัญ   แต่ยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออก เช่นการเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ การเกิดโรคระบาดและ มีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายในการผลิตและการส่งออกของพืช สับปะรดยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่าที่ควร

          ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในการกำหนดทิศทางและติดตามผลการผลิตและการแปรรูป สับปะรดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการเพิ่ม มูลค่าการส่งออก อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อผลกระทบต่อการ ผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสับปะรด และการส่งออก จึงได้จัดทำออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร : สับปะรด  โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ รวบรวมการจัดเก็บ การนำเข้า การค้นหาและรายงานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการปลูกพืชสับปะรดและโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เพื่อความสะดวกในการบริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับการบริหารงานของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

2.วัตถุประสงค์
          2.1  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดทิศทางการพัฒนาการ ปลูกสับปะรด กระบวนผลิต และการแปรรูปสับปะรดให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการเพิ่มมูลค่า การส่งออก
          2.2  เพื่อจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชสับปะรดและผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรม ข้อมูลการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับการประเมินความพร้อม ของจังหวัดที่เข้าสู่กระบวนการรับรองระบบการจัดการคุณภาพพืช :สับปะรด  (GAP สับปะรด)  
          2.3  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามข้อมูลปริมาณการเพิ่มขึ้นของโรงงานแปรรูป สับปะรด และมูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปัจจัยและปัญหาอุปสรรคที่มีต่อปริมาณการผลิตและการส่งออกของเกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรม    
 
 
 
เปิดอ่าน : 4390 ครั้ง
ลงเมื่อ : 19 ส.ค. 56 | 16:59 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด