หน้าแรก » กิจกรรม » เกษตรประจวบฯ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวสับปะรดในพื้นที่ไม่เหมาะสม

 
 
Z O N I N G ????????????
เกษตรประจวบฯ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวสับปะรดในพื้นที่ไม่เหมาะสม ต.อ่าวน้อย และต.บ่อนอก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกษตรผสมผสาน 20 ราย พื้นที่ 60 ไร่
...........................
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 2563 เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ และส่งมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563 จำนวน 20 ราย พื้นที่ 60 ไร่ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
-ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ ได้แก่ พันธุ์พืช ระบบน้ำ และปุ๋ย
-อบรมหลักสูตร "การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์" การให้น้ำพืชอย่างถูกต้อง (วิทยากร:ศูนย์จักรกลเกษตร จ.เพชรบุรี)
-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชทางเลือกที่เหมาะสม (วิทยากร:เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
-ศึกษาดูงานศพก.อำเภอบางสะพาน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน (วิทยากร:นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะ
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-422837148109448/
 
เปิดอ่าน : 830 ครั้ง
ลงเมื่อ : 23 ก.ค. 63 | 14:51 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด